Kotiturva-hanke auttaa pärjäämään kotona

 

Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona pärjäämistä ja viihtymistä ns. arkiteknologian keinoin.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat, jotka opastavat maksuttomasti yli 65-vuotiaita ikääntyneitä kodin korjauksissa alkavat ohjata asiakkaita myös arkiteknologian käytössä. Arkiteknologialla tarkoitetaan esim. paloturvallisuuteen, kuulemiseen, näkemiseen ja itsenäiseen liikkumiseen liittyviä yksinkertaisia apuvälineitä.  Myös sosiaalista kanssakäyntiä edistävä teknologia, kuten kuvayhteys läheiseen/ hoitohenkilökuntaan tabletilla edustaa arkiteknologiaa.

Kotiturvassa rakennetaan myös yhteistyömallia korjausneuvojien ja muiden kunnassa ikääntyneiden asumista tukevien tahojen välille, jotta toimijat osaisivat joko itse ohjata asiakasta arkiteknologian käytössä tai ohjata hänet sinne, missä neuvontaa annetaan. Esimerkiksi tavoite on, että vanhusten kanssa työskentelevät kuten korjausneuvojat ja kotihoito osaavat suositella asiakkaille teknologiatuotteita, ohjata niiden käytössä tai ohjata asiakasta paikkoihin, jossa saa opastusta laitteiden käyttöön tai voi kokeilla/ lainata tuotteita. Kotiturva- hanke kokoaa näistä paikoista tietoa valtakunnallisesti ja tuo sitä esille. Myös oppilaitosten ja vapaaehtoisjärjestöjen roolia arkiteknologianeuvonnassa selvitetään ja edistetään. Laajempana tavoitteena on edistää ylipäänsä jonkinlaista apua tarvitsevien ikääntyneiden löytämistä (etsivä vanhustyö) ja ohjaamista avun piiriin, ei vain arkiteknologia-asioissa, vaan laajemmin.

Kotiturva-hankkeessa on kehitetty ammattilaisten yhteiseksi välineeksi kotiympäristön kartoituslomake, jonka avulla ammattilaiset voivat arvioida palveluntarpeen arvioinnissa, mistä asunnon korjauksista ja arkiteknologiasta asiakas voisi hyötyä. Idea on, että näin ammattilaisten tietoisuus asunnon esteettömyys/arkiteknologia-asioista kasvaa ja niveltyy luontevasti kaikkeen palveluntarpeen arviointiin ja että näitä asioita voidaan seurata aiempaa paremmin, myös yhteistyössä ammattilaisten kesken. Esimerkiksi olisi hyvä, jos lomakkeen perusteella tehdyt suositukset liikkuisivat ammattilaiselta toiselle, jos asiakas antaa tähän suostumuksensa.  Tavoitteena on, että lomake voisi tulevaisuudessa olla muidenkin palveluntarvetta arvioivien ammattilaisten käytössä.

Toinen konkreettinen väline on ns. arkiteknologiasalkku, joka tulee korjausneuvojien käyttöön ja jonka avulla he esittelevät ja neuvovat asiakkaille arkiteknologian käyttöä asiakaskäynneillä. On vielä auki, tuleeko salkku olemaan myös esim. kotihoidon käytössä tiettyinä ajankohtina. Kotiturvan tavoite on levittää tietoisuutta edullisista arkea tukevista välineistä salkun avulla, mutta myös tekemällä lyhytohjeita laitteista sekä ohjausvideoita. Näitä levitetään netissä ja esitteinä, joita asiakastyötä tekevät voivat jakaa asiakaskäynneillään. Esitteitä levitetään mm. myös keskitettyihin palveluneuvonnan pisteisiin kunnissa.

Kotiturva-hanke edistää myös ikääntyneiden kodin rikosturvallisuutta ja edistää ikääntyneiden keinoja suojautua mm. pakkomyynniltä.

http://www.vtkl.fi/fin/kehittaminen_kit/kotiturva_hanke/esitteet/

http://www.vtkl.fi/fin/kehittaminen_kit/kotiturva_hanke/videot/

http://www.vtkl.fi/fin/kehittaminen_kit/kotiturva_hanke/oppaat/

Kirjoittaja: Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto

kaisa.eskelinen(at)vtkl.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *