Hyvinvointi-hackathon ry:n säännöt

 

hyvinvointi etusivun logo

HYVINVOINTI-HACKATHON RY:N SÄÄNNÖT 13.9.2017

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointi-hackathon ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on saada yhdessä aikaan maassamme positiivinen muutos hyvinvoinnissa. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys törmäyttää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoita uudella tavalla. Yhdistys järjestää uudenlaisten toimintamallien kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kohtaamisia vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa hyväksytyn mukaan, kuten Hyvinvointi-hackathonin. Yhdistys hallinnoi ja omistaa näiden tapahtumien, kuten Hyvinvointi-hackathonin nimen ja logon. Tapahtumissa syntyneet ideat, verkostot ja niissä kehitetyt ratkaisut palvelevat yhdistyksen tarkoitusta, periaatteella ‘Ihminen ensin’. Samalla hyötyvät tapahtumien kumppaniorganisaatiot. Yhdistys toimii luontaisessa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.Lisäksi yhdistys järjestää muitakin oheistapahtumia, webinaareja ja muuta vastaavaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää tarkoitukseensa soveltuvia maksullisia yleisötapahtumia.
 1. Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksissaan uudet jäsenet hakemuksesta, joka voi olla myös suullinen.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi liittyä yritys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhteisö voi halutessaan nimetä omalla menettelyllään henkilön edustamaan yhteisöä Hyvinvointi-hackathon ry:n toiminnassa. Yhteisö voi myös nimetä ehdokkaansa yhdistyksen hallitukseen. Yhteisö voi oman päätöksensä mukaan maksaa kannatusmaksuna vuosittaista jäsenmaksua suuremman maksun.

Hyvinvointi-hackathon toimii rahoittajistaan riippumattomana, itsenäisenä yhdistyksenä ja yhdistystoiminnassa henkilö- ja yhteisöjäsenet ovat yhdenvertaisessa asemassa.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten henkilö- ja yhteisöjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsut toimitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka henkilö- tai yhteisöjäsen on ilmoittanut yhdistyksen sihteerille. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, periaatteella kaksi yhdessä.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, paitsi ensimmäinen tilikausi on 13.9.2017-31.12.2017.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etänä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tilintarkastuksen jälkeen, hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostitse hallituksen jäsenten yhdistyksen sihteerille ilmoittamiin osoitteisiin.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallitus vahvistaa kokouksessaan vuosikokouksen esityslistan.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.